Soutěžíme v duchu Fair play

Pravidla

 • Minimální věk závodníka je 18 let (u štafety 15 let se svolením rodičů).
 • Rozhodující je věk běžce v den závodu.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.novojicinskypulmaraton.webnode.cz bez předchozího upozornění.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Místní nařízení pro závody jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Pořadatel umožní zdarma start max. 3 vodicům na čas 2:00 hod.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Pořadatelé:

Pořadatelem je spolek Zážitky v pohybu, z.s.: Mgr. Jiří Klein, Riegrova 1945/9, 74101 Nový Jičín

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu a závod.
 • Veškeré doplňkové zboží (tričko) musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení není možné.
 • Registrační poplatek včetně uhrazených doplňkových položek je nevratný a nepřevoditelný (ani ze zdravotních důvodů).
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej doplňkového zboží (např. trička).

Závod a startovní balíček

 • Startovní balíček a předem zakoupené tričko je možné vyzvednout pouze v závodním stánku na základě předložení svého dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný oficiální autoritou), kde jsou stejné údaje jako na přihlášce nebo pověřit jinou osobu plnou mocí k vyzvednutí startovního balíčku. V plné moci bude uveden zmocňující se svým startovním číslem a zmocněný, který se prokáže předložením svého dokladu totožnosti.
 • Dřívější nebo pozdější zaslání poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Po startu nelze balíčky ve stánku později vyzvednout a nárokovat.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny Pořadatele, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Závodníci se na trase vzájemně míjejí, povinností každého závodníka je se držet vpravo a umožnit nerušené proběhnutí ostatních závodníků v protisměru.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem/čipem) nebo pravidel IAAF/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady.
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Běžci nesmí umožnit vstup na běžeckou trať svému doprovodu bez startovního čísla (tj. bez řádné registrace účastníka daného závodu) v celé délce trati včetně prostoru startu, cílové rovinky a cíle, jinak budou diskvalifikováni.
 • Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.
 • Každý závodník je povinnen umožnit průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému.
 • Každý závodník je povinnen dbát potřebné opatrnosti při přebíhání pozemních komunikací.
 • Ceny pro vítěze obdrží první tři umístění v každé kategorii. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Každý účastník, který do cíle doběhne před vypršením časového limitu obdrží cílovou medaili.

Pojištění

 • Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti,apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

Časový limit závodu

  • půlmaraton i štafeta (21,0975 km): 2:45 hod.

Časomíra a výsledky

 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Na regulérnost závodu dohlížejí pořadatelé.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Měří se pouze oficiální čas čas od výstřelu.
 • Mezičasy jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času.
 • Výsledek není možné reklamovat.
 • Čipy na individuální kategorie jsou jednorázové, můžeš si je nechat na památku.